Hazır | Konular | Kitaplar

E-Okul Bilgi

E-Okul Bilgi, Ödevler, Dersler, Ortaöğretim dersleri

Plastik Bardakla Çay İçmenin Zararları

Plastik Bardakla Çay İçmenin Zararları

Plastik gibi petrol kökenli maddelerin en başta kansere neden olduğu artık herkesin bildiği ve ispatlanmış bir gerçektir.Ama, bütün zararlarının tamamını tespit etmek için çok zamana ve araştırmalara ihtiyaç vardır.

Bu yüzden konunun tamamına değil de, plastik bardaklardaki tehlikeye dönük olarak mevzuyu daraltmamız uygun olacaktır.

İşletme Mühendisliği Bölümü

İşletme Mühendisliği Bölümü

Üniversitelerde tercih edeceğimiz alanlar hakkında genel bilgiler vermeye devam ediyoruz.İşletme Mühendisliği

İşletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadrolar arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılır.

Akdeniz Ateşi Hastalığı

Teşhisi kolay kolay konulamayan ve teşhis edilemediği için de çoğu zaman ölümlere yol açan bir hastalıktır. Teşhis edilmedikçe çoğu zaman, nöbetlere ve sıkıntılara yol açar

Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı (AAA) veya İngilizce adı 'Familial Mediteranean Fever' ef-em-ef (FMF)olarak okunmakta ve hekimler kadar hastalar arasında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ailevi Akdeniz Ateşi 2500 yıllık mazisi olan antik bir hastalıktır. Dünyada 150.000 FMF hastası olduğu varsayılmaktadır.

Fıkıhta Yer Alan Bazı Terimler (Istılahlar)

Fıkıhta Yer Alan Bazı Terimler (Istılahlar)

Her konu bir kitap olarak düşünülmüş ve konuyla ilgili istilahlar, o kitabın içerisinde verilmiştir.

Namaz Kitabı

Müdrik: Namazı bütünü ile imamla birlikte kılan kimsedir.
Lahik: İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen namazın bütün rekatlarını, yahut bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimsedir.
Mesbuk: Namazın tamamında yahut bir kısmı itibarıyla imama sonradan uyan kimsedir.

Beyi’ Kitabı

Beyi: Bir malı, diğer bir mal ile değiştirmektir.
Bayi: Bir malı başkasına satan kimsedir.

İlmi Feraiz Terimleri

İlmi Feraiz Terimleri

Feraiz ilmi, çağımızda islamın hiç bilinmeyen ve dikkat edilmeyen bir ilmidir. Maalesef ümmet-i Muhammed'in kıyamet devrinde en çok uygulamaktan uzak olduğu, dolayısıyla da en çok harama bulaştığı hususlardan biri de, miras paylaşımını konu alan ilmi feraizdir.Bu ilimle ilgili bazı terimlerin manalarını burada yayınlıyoruz. Ama ilmin tamamı oldukça tafsilatlı ve geniştir.

Feraiz Kitabı

Ateizm (Dinsizlik) Nedir?

ATEİZM NEDİR?


Halk dilinde kısaca Dine ve Allah'a inanmayan kişidir...

Ateizmin Tanımı

Ateizm terimi öncelikle felsefî bir kavram olup Tanrı inancı karşısında tepkisel bir düşünceyi dile getiren dünya görüşünün ismidir.

Tarihte çok yaygın olmasa da eski dönemlerden itibaren günümüze kadar var olan ve bazı filozoflarca da dile getirilen önemli bir problemdir.

Yüzyılımızın ilk yarısında da tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar yaygınlaşan ve kendine taraftar bulan bir düşünce akımıdır.

Din ve Şeriat Nedir?

Din ve Şeriat Nedir?

Din

Din: Akıl sahiplerini kendi arzu ve istekleriyle dünya ve âhirette saâdet ve selâmete ulaştıran ilâhi bir nizamdır.

Allâhü Teâlâ hazretleri, ilk insan ve ilk peygamber Âdem (aleyhisselâm)'dan itibaren insanlara peygamberleri ile dinlerini bildirmiş olup bu dinler esas itibarı ile İslâmdır.

Bu ilahi dinlerin sonradan bozulup asılları kaybolduğu için Cenâb-ı Hakk, Peygamberimiz (a.s.) vasıtasiyle hakîki dinlerin en sonuncusu ve en mükemmeli olarak bu günkü İslâm dinini bildirmiştir.

İman nedir? İmanın Şartları Nelerdir?

İman nedir? İmanın Şartları Nelerdir?

Îman

Îman, Peygamber Efendimiz (s.a.v) in Hazret-i Allâh tarafından getirip tebliğ buyurduğu hususların tamamını kabul ve tasdik etmektir.

İman, bu tasdikten ibarettir. Fakat kişinin, hayatında ve ölümünde kendisine müslüman muâmelesi yapılması için kelime-i şehâdeti dili ile söyleyip kalbi ile tasdik etmesi şarttır.

İmanın şartları altıdır. Bu altı şart aşağıda Arapça aslını ve tercümesini göreceğimiz Âmentü'de açıklanmıştır.

Allahü Teala'nın Sıfatları

Allâhü Teâlâ'ya İman

Îmanın altı şartından birincisi, Allâhü Teâlâ'ya imân etmektir. Şöyle ki; Allâhü Teâlâ vardır.

Onun zâtı, bütün kemâl sıfatları ile muttasıf (Yani, bütün güzelliklere eksiksiz olarak sahip), bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve uzaktır.

Hz. Allâh'ın sıfatları, sıfât-ı zâtiyye ve sıfât-ı sübûtiyye olmak üzere iki kısımdır.

Sıfât-ı Zâtiyye

Hz. Allâh'ın Sıfât-ı Zâtiyyesi 6'dır:

Vücud: Var olmak.
Kıdem: Evveli olmamak; ezelî olmak.
Bekâ: Sonu olmamak; ebedî olmak.

4 Büyük Melek ve Görevleri

4 Büyük Melek ve Görevleri

Meleklere İman

Îmanın ikinci şartı meleklere inanmaktır.

Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri sûret ve şekillere girebilen rûhânî ve latif varlıklardır.

Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Onlar, emrolundukları şeylerde Allâh'a isyan etmezler. Yorulup usanmazlar. Yemek, içmek gibi ihtiyaçları yoktur. Kimi gökte, kimi yerde, kimisi de Arş'ta vazifelidirler. Sayılarını ancak Allâhü Teâlâ bilir. İçlerinden dört büyüğü meleklerin peygamberidir.

Dört Büyük Melek

4 Kutsal Kitap ve Suhuflar

4 Kutsal Kitap ve Suhuflar

İmanın şartlerından biri olan kitaplara imanı açıklayalım.


Kitaplara İman

Îmanın üçüncü şartı kitaplara inanmaktır.

Cenâb-ı Hakk, kendi irâdelerini, emirlerini, nehiylerini, hikmetlerini kullarına bildirmek için zaman zaman peygamberlerine kitaplar indirmiştir. Bu kitapların tamamına ilâhî kitaplar denir.

Cebrâil (a.s.) vâsıtası ile peygamberlere vahiy olarak gönderilen kitap ve suhufun (sayfaların) adedi 104'tür.

Suhuf (Sayfalar)

10 Suhuf, ÂDEM aleyhisselâm'a,

Peygamberlerin Sıfatları ve İsimleri

Peygamberlerin Sıfatları ve İsimleri

Peygamberlere İman

Îmanın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır.

Peygamberler, Cenâb-ı Hakk'ın, şerîatını, emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönderdiği müstesna zatlardır.

Peygamberler insanları, Allâh'a şirk koşmak ve puta tapmak gibi dalâletlerden kurtarmaya, inananları hem dünyada hem de âhirette saâdete erdirmeye vesiledirler.

İnsanların akılları gerçek kurtuluş yolunu bulmakta yetersiz olduğundan Hazreti Allâh, kullarının ebedî saadeti için peygamberler göndermiştir.

Ahiret Gününe İnanmak

Ahiret Gününe İnanmak

Âhiret Gününe İman


İmanın beşinci şartı âhiret gününe inanmaktır.

Sûr'un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerinden kalkması, amel defterlerinin kendilerine verilmesi ve mahşer meydanında toplanıp suâl ve hesaba çekilmesi ile mizan, şefâat, sırat, kevser, cennet ve cehennem gibi âhiret hayatına ait hususlara inanmaktır.

Âhiret, bu dünyadan sonraki sonsuz hayattır. Allâhü Teâlâ, bu dünyayı ve bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır.

Kader, Kaza ve İnsan İradesi

Kader ve Kazâya İman


Îmanın altıncı şartı kadere inanmaktır.

(Kader ve kaza meselesi bazan zor anlaşıldığından, kolay kavrayabilmek için, önce insandaki irâde-i cüz'iyye'yi izah edelim.)

İrâde-i Cüz'iyye

Şinasi, Hayatı, Eserleri ve Üslûbu

Şinasi (İbrahim Şinasi)'in Hayatı ve Edebi Kişiliği

Batılı anlamda ilk eser verenlerden Şinasi'yi tanıyalım

İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826’da İstanbulda doğdu, 13 Eylül 1871’de aynı kentte öldü.Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829’da Osmanlı Rus savaşı sırasında vurularak ölünce, annesi onu yakınlarının desteği ile büyüttü.

Şinasi ilk öğretimini Mahalle Sübyan Mektebi’nde ve Fevziye Okulunda tamamladıktan sonra Tophane Müşiriyeti Mektubi Kalemi’ne katip adayı olarak girdi.