Hazır | Konular | Kitaplar

ÖĞRENME VE ANLAMA SÜRECİNDE ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI

eğitimde istenen yönde davranış değiştirme”


Eğitimciler tarafından kabul edilen öğrenmenin tanımı;”eğitimde istenen yönde davranış değiştirme” şeklindedir.

Davranış değiştirme denilince ilk akla gelen, ifade etme, somutlaştırma, yorumlama ve yazmadır.

Derste muvaffakiyet, talebenin derse zihnen hazır olmasıyla başlar. Derse zihnen hazır olmayan talebe hocanın derste anlattıklarından hareketle bir istikamet çizemez. Anlama işini sonraya tehir ettiği için morali bozuk olarak dersi bitirir.

Derse hazırlıklı gelen talebe dersin ana fikirlerini iyi yakalar..Buradan da anlaşıldığı gibi talebenin mesuliyetlerinden biri de dersin ana fikrini tespit etmesidir.

Talebe derse devam ettiği müddetçe azami derecede dersten menfaatlenir. Çünkü ders talebenin hiçbir yerde bulamayacağı çok mühim mevzuları içerir.

Ders kitabına güvenerek derse devamsızlık yapmak, talebenin yapabileceği en büyük hatadır. Ayrıca derslere devam eden talebe hocanın hangi noktalara ehemmiyet verdiğini kolayca anlar. Derslere katılmak ve derste olup bitenleri bilmek derse hakimiyet ruhu verir. Talebe, derse ruh meal ceset katılmalıdır.
Talebe zahiri ilmin elde edilmesinin, kesreti tekrar ile elde edileceğinin idraki içinde olmalıdır. Talebeyi zirveye götüren kaidelerin en mühim olanı, talebe- talebe ve talebe-hoca arasında sağlıklı bir iletişimin olmasıdır. Çekingenlik, gülünç duruma düşme korkusu, suçlanma korkusu fasit bir düşünceden başka bir şey değildir. Bu gibi duygular talebenin muvaffak olmasını zedeleyeceği gibi, onu bu duruma düşüren talebe arkadaşı da mes’ul olur. Mektep bu düşünceleri aşma yeri olduğundan talebe bunları dert etmekten kaçınmalıdır. Talebe kendi iradesine hakim olarak, içindeki sınırsız gücü kullanmayı bilmelidir. Unutulmamalıdır ki kendi özgüvenini kaybeden, başkalarına hizmet edemeyeceği gibi, bu kişinin başka kaybedeceği kalamamıştır. Hocasından aldığı bilgileri kendi görüşleriyle destekleyemeyen ve anlamadığını hocasına soramayan talebenin öğrenmesi zedelenir.
Talebe bütün öğrendiklerini not tutarak desteklemelidir. Muvaffakiyeti yakalayan talebelerin ifadelerine bakıldığında; araç-gereç birliğini sağladığını zamanını iyi kullandığını mükemmel bir metot tekniği ile zirveye vardıklarını görürüz